Privacy Policy

Wij weten hoe belangrijk het is om te werken met privacygevoelige informatie. Daarom leggen wij u in dit privacy statement graag uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, medische informatie, salarisstroken en andere informatie waarvan u wilt dat daar met zorg mee wordt omgegaan.

HOE ZIEN WIJ ONSZELF?

In de meeste gevallen zijn wij wettelijk gezien verwerkingsverantwoordelijk. Dat komt omdat wij niet alleen informatie beheren, maar omdat wij ook het doel en de middelen voor de verwerking van die informatie bepalen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Binnen Stichting Mijn Herstelportaal hebben wij te maken met verschillende vormen van dienstverlening, die allemaal iets anders opleveren. Dat betekent dat wij informatie aangeleverd krijgen op verschillende manieren. Zo kan informatie rechtstreeks door u, uw verzekeraar of uw belangenbehartiger aan ons worden verstrekt, maar komt het ook voor dat wij informatie opvragen bij externe partijen. Dat laatste gebeurt vaak als het gaat om medisch advies. Zo komen wij in het bezit van informatie die u waarschijnlijk liever niet deelt met anderen, zoals:

  • Persoonlijke en contact informatie– uw naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN Nummer, personeelsnummer enz.
  • Gegevens over uw gezondheid – aard van het letsel, medische informatie.
  • Betaalinformatie– factuurinformatie, uw bankrekeningnummer.
  • Financiële informatie – uw inkomen, uw financiële situatie.

De zogenaamde rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is het hebben van een overeenkomst/contract. De gegevens over uw gezondheid (dit zijn bijzondere persoonsgegevens) verwerken wij omdat u wij hiervoor expliciet toestemming hebben gekregen, veelal via uw belangenbehartiger.

WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wij geven adviezen, maken berekeningen, begeleiden arbeidsongeschikten, coachen, geven opleidingen etc.

Alle gegevens worden gebruikt om er voor te zorgen dat wij u en/of uw verzekeraar en/of de aansprakelijke verzekeraar en/of uw belangenbehartiger en/of een bevoegde rechtgevende instantie en/of een andere bevoegde betrokken derde zo optimaal mogelijk van advies kunnen voorzien in het kader van uw letselschade / arbeidsongeschiktheid / verzuim / ongeval.

MET WIE DELEN  WE UW INFORMATIE?

Voor een optimale uitoefening van onze werkzaamheden is het soms noodzakelijk om uw persoonsgegevens delen met andere partijen.

We delen uw informatie natuurlijk alleen maar met geselecteerde partijen die voor de afwikkeling van uw zaak over uw informatie moeten beschikken. We nemen alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgs-maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld. Ook als het gaat om partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken.

WAT WE NIET MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN. 

We verkopen uw persoonsgevens niet. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen die geen rol hebben in de behandeling van uw zaak.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor de dienstverlening waarvoor de Bureaus is ingeschakeld.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden door ons altijd binnen de EU/EER bewaard. Om optimale veiligheid te garanderen, worden de door ons gebruikte informatiesystemen ondergebracht in gecertificeerd datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen. Niet altijd is duidelijk welke bewaartermijn moet worden gehanteerd. In de regel zal dit een periode van ongeveer 10 jaar zijn, maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als wij te maken hebben met letsel bij kinderen. Wanneer wij uw gegevens langer bewaren dan 10 jaar, doen we dat alleen zolang dit nodig is of zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

  • Recht op inzage.U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt.
  • Recht op correctie.U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te corrigeren.
  • Recht op verwijdering (“Het recht om vergeten te worden”). U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Let wel; Stichting Mijn Herstelportaal moet zich daarbij wel aan de wettelijke bewaartermijnen houden.

HOE ZIT HET MET COOKIES EN DERGELIJKE VOLGTECHNOLOGIËN?

We maken op onze website geen gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

HEBT U EEN KLACHT?

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Het adres van de hoofdvestiging van Stichting Mijn Herstelportaal is:

Europalaan 500
3526 KS UTRECHT

U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van persoons-gegevens door een e-mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken per e-mail: info@mijnherstelportaal.nl of op telefoonnummer +31(0)30 204 10 00.

Indien u vragen heeft kunt u deze per e-mail stellen aan info@mijnherstelportaal.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2022.